SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρησή μας συμμορφώνεται στο πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θέτει ο νέος Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση κ.α. Η επιχείρηση μας δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την χρήση τους.

Η επιχείρηση αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για την συμπλήρωση του βιβλίου πόρτας, η οποία είναι υποχρεωτική βάσει νόμου και τα χρησιμοποιεί, μόνο εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού (έντυπο αξιολόγησης, πακέτα προσφορών κ.α.).

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία την υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Η επιχείρηση εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση.

 

PERSONAL DATA PROTECTION DECLARATION – SECURITY AND PRIVACY POLICY

We wish to hereby inform you that our company complies with the protection framework for natural persons with regard to the processing of personal data, as established by the new Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament.

Personal data is defined as information that can be used to identify you, such as your name, e-mail address, postal address, etc. Our company does not collect your personal data unless you have explicitly provided it for a specific purpose and under the condition that you have consented to their use.

The company stores your personal data in order to update the customer registration book, keeping which is mandatory by law, and uses it only if you consent to receiving newsletters (evaluation form, special offers etc.).

The company reserves the right to disclose information pertaining to you if the law so requires or if such disclosure is demanded by the competent government authorities, administrative authorities, or law enforcement.

The company guarantees that it will not transmit, share, disclose etc. your personal data to third parties for anypurpose or use.

DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – POLITICA DI SICUREZZA E PUBBLICITÀ

Si prega di notare che la nostra attività rispetta la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali stabiliti dal nuovo Regolamento del Parlamento Europeo 2016/679.
Le informazioni personali sono informazioni che ti identificano, come il tuo nome, indirizzo e-mail, indirizzo postale,
ecc. La nostra azienda non raccoglie i tuoi dati personali se non li hai forniti esplicitamente per uno scopo specifico
e se hai dato il tuo consenso al loro utilizzo.
L'azienda salva i tuoi dati personali per il completamento del libro porta, che è obbligatorio per legge e li utilizza
solo quando hai dato il tuo consenso a inviare materiale informativo (modulo di valutazione, offerte di pacchetti,
ecc.).
La società si riserva il diritto di divulgare informazioni su di te se la legge lo richiede, o se tale notifica è richiesta
dagli organi governativi competenti, dalle autorità amministrative o dalle forze dell'ordine.
La società garantisce che non trasmetterà, notificherà, concederà, ecc. dei tuoi dati personali a terzi per qualsiasi
scopo o utilizzo.

DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES – POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE
CONFIDENTIALITÉ

Sail vows plait note que Notre enterprise Est conformed à la protection des personness end cue qui concerned le
treatment des doneness personnel’s fixes par le nouveau regalement du Parliament European 2016/679.

Les information’s personnel sent des information’s qui vows identifying, tells que voter nom, voter addressee e-
mail, voter addressee postal, etc. Notre Société ne recoiled pas de reassignments personnel’s à moans que vows
les avisoes donner à cat effect et is vows donned voter consentient à leer utilization.
La Société stocked Vos doneness personnel’s pour completer la Porte du livre, qui Est obligator end virtue de la
loin et utilize que is vows donned voter consentient pour lenoi de materiel information (formula ire devaluation, etc.
emblazes).
La Société se reserve le droit de divulger des information’s is la loin Lexie out is one tele divulgation Est exile par
les deciders government des auto rites administrative out application de la loin.
Enterprise granted quelled ne transmittal, notifier, confederal, etc. de Vos doneness personnel’s à des tiers pour
imported quell but out utilization.
ERKLÄRUNG ZUM SCHUTZ DER PERSÖNLICHEN DATEN – SICHERHEITS- & DATENSCHUTZPOLITIK
Wir setzen Sie darüber in Kenntnis, dass unser Unternehmen im Rahmen des Schutzes natürlicher Personen in
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten der neuen Verordnung 2016/679 des Europäischen
Parlaments entspricht.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Sie identifizieren, z. B. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse,
Postanschrift usw. Unser Unternehmen erfasst Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie diese ausdrücklich
für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt haben und Sie Ihre Zustimmung zu deren Nutzung gegeben
haben
Das Unternehmen speichert Ihre personenbezogenen Daten für die gesetzlich vorgeschriebene Vervollständigung
des Gästeregisters und verwendet sie nur für die Übermittlung von Informationsmaterial (Bewertungsformular,
Promotionspakete etc.), wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu gegeben haben.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Informationen über Sie offenzulegen, wenn das Gesetz dies
erforderlich macht oder wenn eine solche Auskunft von den zuständigen Regierungsbehörden,
Verwaltungsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden verlangt wird.
Das Unternehmen garantiert, dass es Ihre persönlichen Daten zu keinem Zweck oder Gebrauch an Dritte
weiterleitet, darüber Auskunft erteilt, diese abtritt etc., jedoch ist es möglich.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ И
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Сообщаем Вам, что наше предприятие поддерживает политику защиты физических лиц от обработки
данных персонального характера в рамках, установленных Регламентом Европейского парламента №
2016/679.
Персональными данными называются идентифицирующие Вас сведения, в частности, Ваше имя,
электронный адрес, почтовый адрес и т.д. Наше предприятие не собирает Ваши персональные данные за
исключением тех случаев, когда они предоставляются Вами добровольно с определенной целью и
согласием на их использование.
Наше предприятие сохраняет Ваши персональные данные для ведения обязательной согласно закону
регистрации клиентов, а также в случае Вашего согласия может использовать их для рассылки различной
информации (анкеты, рекламные пакеты и т.д.)
Предприятие сохраняет за собой право сообщать Вам касающуюся Вас информацию, если это
предписывается законодательством или требуется компетентными правительственными и
муниципальными органами, а также судебными и исполнительными институтами.
Предприятие гарантирует, что оно не будет распространять, передавать, обнародовать и т. д. Ваши
персональные данные третьим лицам с любой целью и для любого использования.

to-topto-top